Privacybeleid

Voor het organiseren van de WielerStimuleringsDagen, vragen wij om jouw persoonsgegevens. WielerStimuleringsDagen houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende beleid.

Verantwoordelijken
De bestuursleden en begeleiders (vrijwilligers) van WielerStimuleringsDagen (hierna: WSD) hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol.

Functionaris van gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming is voor WSD Filip Demuyt, te bereiken via 0492-370087 en f.demuyt@juist.nl. Of mail naar info@wielerstimuleringsdagen.nl.

Waarvoor verwerken wij jouw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden door WSD verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om jouw of je kind aan te melden als deelnemer/vrijwilliger voor WSD.
  • Het versturen van informatie over WSD.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Verder zullen wij de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of als je hier schriftelijk toestemming van geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
WSD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw gegevens. Je hebt altijd het recht om ons te vragen om je gegevens te verwijderen.

Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@wielerstimuleringsdagen.nl. WSD beoordeelt jouw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan jouw verzoek.

Gebruik beeldmateriaal
WSD hanteert een protocol voor het plaatsen van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op de website en op social media zoals Facebook.

Indien u bij deelneemt aan de WielerStimuleringsDagen kan het zijn dat er een foto gemaakt wordt en dat deze geplaatst wordt op internet, mocht u hier bezwaar tegen hebben dan geef dit vooraf aan bij het bestuur van WSD (info@wielerstimuleringsdagen.nl).

Gebruik website/social media
Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging en de WielerStimuleringsDagen zelf. Deze informatie is bestemd voor deelnemers, vrijwilligers, ouders/verzorgers van deelnemers/vrijwilligers, externe contacten en belangstellenden.

  • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij WSD. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
  • Tijdens de WielerStimuleringsDagen mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door deelnemers, vrijwilligers en/of verzorgers van deelnemers en vrijwilligers.
  • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf toestemming gevraagd.
  • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie bij WSD, zoals leden van bestuur.
  • Als ouder/verzorger problemen heeft met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te verwijderen;
  • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, dan wel beeldmateriaal van hun kind(eren), dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de administratie opgenomen, zodat hiermee vervolgens rekening gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de eigen website en Facebook pagina.

Recht op inzage en controle
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht op wissing van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden, dan kun je schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@wielerstimuleringsdagen.nl.

Privacybeleid andere websites
Op www.wielerstimuleringsdagen.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@wielerstimuleringsdagen.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kan je dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn je graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Datalek
Indien je denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of je kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met jou samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen.

Klachten
Heb je een klacht over de wijze waarop WSD met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan kan je deze indienen bij WSD door een e-mail te sturen naar info@wielerstimuleringsdagen.nl met als onderwerp “Klacht”. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WSD heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren je om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat je jouw persoonsgegevens aan WSD verstrekt.